Førerkortet fra A til Å

posted in: Ukategorisert | 0

Steg for steg guide til førerkortet

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du starter med opplæring ved trafikkskolen og privat øvelseskjøring. Du må også ha nådd riktig alder for den  førerkortklassen  du skal ta førerkort i. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen ved en autorisert trafikkskole.

Alle førerkortklassene har krav om en del obligatorisk opplæring som du må fullføre før du kan gå opp til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Ta gjerne kontakt med oss, eller kom innom skolen vår for mer informasjon om opplæringen.

Søknad om førerkort
Alle som ønsker førerkort i de ulike klassene må levere søknad om førerkort til vegvesenet. Vegvesenet videresender søknaden til Politiet for godkjenning av søkerens vandel. Behandlingstid i Oslo er normalt 4-6 uker.
Søknad kan leveres online  her .

Du vil ikke motta svar på om søknaden er godkjent eller avslått, men dersom du leverte online søknad og mottok et personlig referansenummer, kan dette brukes for å sjekke søknadsstatus online  her .
Søknad om førerkort innvilges for 6 måneder av gangen etter godkjent vandelssjekk hos politiet. Etter 6 måneder går godkjenningen ut, og søknaden må på nytt oversendes politiet for fornyet godkjenning av søkerens vandel. Fornying av søknaden skjer automatisk første gang. Deretter må eleven selv passe på at søknaden er godkjent i det tidsrom søkeren ønsker å avlegge teoretisk og praktisk førerprøve. Søknadsstatus kan sjekkes online, eller ved å ringe Statens Vegvesenets svartelefon for førerkort: 02030, tastevalg 2, tastevalg 1.

Trafikalt Grunnkurs
Trinn 1 i opplæringen for førerkort klasse B består av Trafikalt Grunnkurs (10t), Førstehjelpskurs (4t) og Mørkekjøringsdemonstrasjon (3t). Kurset handler om holdningsskaping, bevisstgjøring og grunnleggende forståelse for trafikk, og er obligatorisk for alle under 25 år.
Alle som er 25 år eller eldre behøver kun å gjennomføre kurs i førstehjelp, samt delta på mørkekjøringsdemonstrasjon hos en godkjent trafikkskole.

Rett til øvingskjøring
Elever under 25 år som har gjennomført hele Trafikalt grunnkurs vil motta bevis fra Statens Vegvesen på at de har rett til å øvelseskjøre. Dersom du har mistet beviset ditt, kan nytt hentes ved personlig oppmøte på trafikkstasjonen.
På trafikale grunnkurs som avholdes mellom 15.mars og 1.november gjennomføres ikke mørkekjøringsdemonstrasjon. Elever fra disse kursene vil motta en tidsbegrenset rett til å øvelseskjøre, og må gjennomføre mørkedemonstrasjon innen 31.januar påfølgende år for fortsatt å kunne øvelseskjøre.
Elever som er 25 år eller eldre kan starte og øvelseskjøre uten å ha gjennomført noen deler av trafikalt grunnkurs. Det stilles kun krav til at førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon er gjennomført før den praktiske førerprøven avlegges.
Under øvingskjøring må elev alltid medbringe trafikalt grunnkurs-bevis og legitimasjon, og ledsager må alltid ha med gyldig førerkort. Husk ekstra speil og L-skilt bak på bilen!

Kjøretimer
Vi anbefaler alle å starte med kjøretimer hos oss så tidlig som mulig. Dette for å få pedagogisk korrekt og faglig riktig opplæring helt fra begynnelsen av. Da unngår eleven å måtte «avlæres» eventuelle uvaner eller dårlige holdninger fått fra ledsager.
Den mest kostnadseffektive måten å lære å kjøre bil på er å ta kjøretimer hos en trafikkskole for all innlæring. Dette sikrer at eleven får en faglig riktig og pedagogisk tilnærming til opplæringen. Mengdetreningen kan med fordel oppnås gjennom privat øvingskjøring med ledsager, hvor eleven kan øve på det som ble gjennomgått hos trafikkskolen. Når eleven er god nok til de ulike temaene og øvelsene, bestilles ny kjøretime hos trafikkskole for å lære et nytt tema eller en ny øvelse.
I tråd med Vegvesenets retningslinjer, anbefaler vi å komme i gang med opplæringen så tidlig som mulig etter fylte 16 år. Dette vil gi unge elever opptil 2 års erfaring bak rattet innen de kan avlegge praktisk førerprøve, noe som vil redusere risikoen betydelig når de for første gang kan kjøre bil på egen hånd etter bestått oppkjøring.

Bruk kun autoriserte trafikkskoler
Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø advarer mot å benytte seg av såkalte «L-skoler». Dette er privatpersoner som utgir seg for å være trafikklærere og som tilbyr kjøretimer til mye lavere priser enn de etablerte trafikkskolene kan klare. Vi har fått rapporter fra elever som tidligere benyttet slike tilbud, om at de har blitt lurt for mangfoldige tusen kroner uten å få noe igjen.
Lærerne på disse «L-skolene» mangler både utdannelse og godkjenning som trafikklærere, og har ikke forutsetninger for å tilby riktig type opplæring.
Sjekk med bransjeorganisasjonene ATL og Trafikkforum, eller webtjenester som Mitt Førerkort, hvorvidt trafikkskolen du vurderer å bruke, er godkjent for å drive trafikkopplæring.

Trinnene i opplæringen
Opplæring for førerkort i klasse B består av 4 trinn.
Trinn 1 Trafikalt grunnkurs (for elever under 25 år), førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon
Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse. Her skal eleven lære seg å bruke bilen som verktøy. Viktige stikkord er igangsetting og stans, pedalbruk, opp- og ned-giring, akselerasjon og bremsing, plassering i veibanen, kommunikasjon, speilrutiner, planlegging av kjøring (f.eks., planlegge stans i veikant, planlegge kjøring i kryss og rundkjøringer), automatisering, sikkerhetskontroll av kjøretøy og eiers/bilførers ansvar. På slutten av trinnet gjennomføres en obligatorisk veiledningstime (45 min) for å se om eleven har nådd målene på trinn 2.
Eleven skal ved slutten av trinnet ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
Trinn 3 Trafikal kjørekompetanse. Eleven skal utvikle forståelse for og ferdigheter innenfor følgende tema: systematisk observasjonsteknikk, vikeplikt, kjøring i bolig-, tettsteds- og bymiljøer, kjøring på høyhastighetsvei, kjøring på landevei, bykjøring, forbikjøring, samhandlingsperspektivet, samt miljøvennlig og økonomisk kjøring. På slutten av trinnet gjennomføres obligatorisk sikkerhetskurs på bane (tidl. glattkjøring), samt en obligatorisk veiledningstime (45-90 min) for å se om eleven har nådd målene på trinn 3.
Eleven skal ved slutten av trinnet kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal også kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk. Eleven bør være på førerprøve-nivå før overgang til trinn 4.
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei. Kurset består av 13 timer undervisning, fordelt på: 2t innledende risikoteori, 5t kjøring i landevei- og forbikjøringssituasjoner, 4t planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø (kart-tur), samt 2t oppsummerende refleksjonsteori.
Kurset tar sikte på å videreutvikle elevenes selvinnsikt og risikoforståelse ved å la dem kjøre helt selvstendig over lengre tid. Situasjoner som oppstår underveis diskuteres og loggføres for videre refleksjon.

Obligatorisk opplæring
For førerkort klasse B er følgende deler av opplæringen obligatorisk:
■ Trafikalt grunnkurs (kun for elever under 25 år)
■ Førstehjelpskurs
■ Mørkekjøringsdemonstrasjon
■ Veiledningstime trinn 2
■ Sikkerhetskurs på bane
■ Veiledningstime trinn 3
■ Sikkerhetskurs på vei
For innbytte av utenlandske førerkort gjelder egne, landsspesifikke regler for hvilke obligatoriske deler som må gjennomføres.
Øvrige førerkortklasser har tilsvarende trinnvis opplæring som klasse B. Spør trafikkskolen om detaljene for klassen du ønsker opplæring i.
Veiledningstimene på trinn 2 og 3
Veiledningstimene må gjennomføres hos en autorisert trafikkskole. Hensikten med disse er å sjekke om eleven har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å gå videre til – og få fullt utbytte av opplæringen på – neste trinn i opplæringen. Dette betyr at det stilles krav til at elevene har oppnådd målene på de ulike trinnene i læreplanen før veiledningstimene gjennomføres og neste trinn påbegynnes.
Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø gjennomfører ikke de obligatoriske veiledningstimene første time med nye elever. Alle nye elever må ta en testtime med en av våre trafikklærere for å slå fast om eleven har tilstrekkelig gode grunnleggende, kjøretekniske ferdigheter til å gjennomføre selve veiledningstimen.
Sikkerhetskurs på bane
Kurset er obligatorisk og består av 2t teori/diskusjon og 2t kjøreøvelser på en av NAFs øvingsbaner. Målet for kurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal også lære å sikre personer og last i bil, samt lære om bilens ulike hjelpemidler (ABS, antiskrens, antispinn osv.). Det er vanlig at to elever drar sammen på sikkerhetskurs bane og deler på å kjøre på banen.
Hos Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø stiller vi krav til at eleven skal være helt på slutten av trinn 3 før vi gjennomfører sikkerhetskurs bane. I praksis vil det si at eleven skal være tilnærmet klar til å gjennomføre praktisk prøve.
Sikkerhetskurs på vei
Kurset er obligatorisk og er det siste eleven gjennomfører før den praktiske prøven. Hos Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø stiller vi høye krav til elevenes kjøreferdigheter før de slipper til på dette siste trinnet i opplæringen.
Før du får kjøre, må du ha gjennomført 2t innledende risikoteori.
Selve kjøringen gjennomføres i løpet av én dag, og det er vanlig at elevene kjører alene med lærer hele dagen. Kjøringen gjennomføres selvstendig, og situasjoner som oppstår under kjøringen skal loggføres.
Loggen medbringes til 2t avsluttende refleksjonsteori. Kurset må være fullført senest 3 virkedager før praktisk prøve.

Teoretisk prøve
Det er elevens ansvar å lese til og bestå teoriprøven parallelt med den praktiske opplæringen.
Metro Trafikkskole tilbyr både teorikurs og teorihjelp som kan hjelpe deg med å lære teorien du trenger for å kunne kjøre sikkert.
Vi anbefaler alle elever å kjøpe seg en lærebok for klasse B (vi anbefaler både Trafikkforums ”Førerkortet” og ATLs ”Veien til førerkortet”), samt arbeidsbøker for å jobbe med oppgaver til de ulike tema. Bøkene fås kjøpt hos oss til en bra pris. For elever som ønsker en grundigere opplæring, og for elever med lærevansker, anbefaler vi å kjøpe kurset e-Teori som loser eleven gjennom alle aktuelle emner ved hjelp av tekst, bilder, filmer, animasjoner og forklaringer. Kurset koster Kr.950,- og kan kjøpes på www.eTeori.no .
Teoriprøve kan gjennomføres etter at søknad om førerkort er innvilget, og må være bestått før eleven kan bestille praktisk førerprøve.

Teoriprøve kan tas ved å møte opp (drop- in) på Lillestrøm Trafikkstasjon mandager mellom 0900-1300 og tirsdager til fredager mellom 0800-1300. Gebyret er for tiden kr 540,-. Husk legitimasjon.
Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente to uker til du kan prøve på nytt.
Elever med lese- og skrivevansker, kan søke om tilrettelagt teoriprøve. Kontakt kontoret vårt for søknadsskjema og ytterligere informasjon.

Praktisk prøve
Straks teoriprøven er bestått, er det mulig å bestille praktisk prøve. Vi anbefaler at du lar trafikkskolen ta seg av bestilling og avbestilling av praktisk prøve slik at du er sikker på at din lærer samt skolebilen er ledige på aktuelle tidspunkt.
Læreren din vil kunne fortelle deg om han mener du er klar til å ta førerprøven på bakgrunn av hvordan du behersker å kjøre bil i trafikk. Læreren din har erfaring i å vurdere hvorvidt dine kjøretekniske og trafikale ferdigheter oppfyller kravene som stilles for å bestå en førerprøve og det kan være lurt å rådspørre deg med din lærer en ukes tid før prøven, mens prøvetidspunkt ennå kan endres.
Til førerprøven skal du medbringe:
■ Norsk pass, evt. utenlandsk pass kombinert med dokumentasjon på elevens personnummer. Bankkort er gyldig, men kan bli avvist hvis bildet er slitt, gammelt eller utydelig.
■ Alle gebyrer skal betales før førerprøve. Kr 950,- (kl. B) / kr 970,- (kl. A1, A2, A)
■ Optikerattest utstedt senest 6 måneder før dato for praktisk prøve. Dette gjelder kun de som har krysset av for nedsatt syn/bruk av briller el på søknad om førerkort, samt de som ikke besto synstest ved trafikkstasjonen.
■ Legeattest som dokumenterer bruk av reseptbelagte medisiner. Dette gjelder kun de som i søknad om førerkort har oppgitt regelmessig bruk av reseptbelagt medisin.
■ Oppgjør for evt. alle utestående kjøretimer hos din trafikkskole. Du vil ikke få leie skolebilen dersom du har uoppgjort gjeld på førerprøvedagen

Prøven gjennomføres ved trafikkstasjonene, og du har med deg en sensor fra vegvesenet under prøven som vurderer om du er flink nok til å få førerkort. Læreren din er normalt ikke med under prøven.
Prøven består av en innledende samtale, ett teknisk spørsmål som går på bilens tilstand og bilførers ansvar, samt en kjøretur på ca. 45 min. Under hele prøven kjører du selvstendig, og sensor avgjør om du består basert på en helhetsvurdering av hvordan du svarte på spørsmålet og hvordan du kjørte under prøven.
Dersom du består betaler du et gebyr på kr 250,- for selve førerkortet. Til dette må du ta et bilde på trafikkstasjonen (gebyr kr 70,-). Du vil få et midlertidig førerbevis på trafikkstasjonen som er gyldig til du mottar førerkortet i posten, normalt innen en ukes tid.

Prøvetid
De første to årene har du prøvetid som bilfører.
Dersom du blir tatt for trafikkforseelser eller diverse regelbrudd (f.eks. brudd på vikeplikt, råkjøring osv.), vil du bli straffet hardere enn en som har fullført prøvetiden. Du vil blant annet bli straffet dobbelt opp med prikker på førerkortet i prøveperioden. Dersom du i løpet av 3 år mottar 8 prikker, vil førerkortet bli inndratt.
Dersom du i løpet av denne perioden blir fratatt førerkortet, vil du måtte avlegge ny teoretisk og praktisk førerprøve. Du kan også bli pålagt å gjennomføre deler av den obligatoriske opplæringen på nytt.

Etter førerprøven
Den første tiden etter at du består førerprøven, kan det virke skremmende å skulle ferdes ut i trafikken på egen hånd. Mye læring gjenstår før du er ”utlært” som bilfører, og du vil sannsynligvis havne i mange mer eller mindre alvorlige situasjoner du kanskje ikke helt forstår. Husk da at vi gjerne hører fra deg, så ta kontakt med din gamle trafikklærer skal vi prøve å svare på alt du lurer på etter beste evne.

Hva koster lappen?

Hvor mange kjøretimer DU kommer til å ha behov for er helt individuelt, og avhenger av flere faktorer som f.eks. alder, interesse for bil, muligheter til privat øvingskjøring, forståelse for trafikk/risiko, tekniske ferdigheter osv. I tillegg slår faktorer som lærevansker eller språkvansker veldig inn på kostnadsnivået.
Mens enkelte elever kun trenger et par- tre kjøretimer, har andre elever behov for opp mot 70 kjøretimer. Noen ganger enda flere. Akkurat hvor ditt behov lander er vanskelig å forutsi, men hos Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø er vi opptatt av at du skal holde kostnadene så lave som mulig, og du skal føle deg trygg på at vi ikke prakker på elevene unødvendig mange kjøretimer.
Husk: Jo mer du øvelseskjører hjemme, jo lavere blir kostnadene! Et tett samarbeid med Metro Trafikkskole Lørenskog og Ensjø under hele opplæringen vil gjøre øvelseskjøringen mer målrettet og effektiv.

Gebyrer underveis
Følgende gebyrer tilkommer i løpet av opplæringen:
■ Baneleie (Sikkerhetskurs på bane) kr 1000,- til NAF
■ Gebyr for teoriprøve kr 540,- til Statens Vegvesen
■ Gebyr for praktisk prøve kr 950,- til Statens Vegvesen
■ Gebyr for bilde til førerkort kr 70,- til Statens Vegvesen
■ Gebyr for utstedelse av førerkort kr 250,- til Statens Vegvesen

 

Lykke til med opplæringen!